Tailored solutions

“Chairman Jin Zhuanglong and Vice Chairman Teng Yilong visit Aritex in Spain”

Chairman Jin Zhuanglong and Vice Chairman Teng Yilong visit Aritex in Spain, General Office of COMAC, 14 Jun 2013
http://english.comac.cc/home/photo/201306/20/t20130620_935379.shtml